Suomalaisten koronaprofiilit

The Next New

Meistä suomalaisista on tunnistettavissa 5 eri profiilia sen mukaan, miten olemme muuttaneet toimintaamme koronan aikana.*

Tässä hyvin tiiviit kuvaukset kustakin profiilista. Mikä profiili kuvaa sinua? Entä asiakkaitasi?

1. Alkuperää arvostavat.

Alkuperää arvostavat suosivat yrityksiä ja brändejä, joiden kanssa he jakavat saman arvomaailman. Heille on tärkeää tietää tuotteiden/palveluiden alkuperä ja se, että ne tulevat läheltä. Heidän mielestään ympäristöstä huolehtimiseksi tulisi tehdä paljon nykyistä enemmän. Arvot ohjaavat vahvasti heidän käyttäytymistään - heille tärkeitä ovat yhteisölliset (universalismi, hyväntahtoisuus) ja pysyvyyden (perinteet, yhdenmukaisuus) arvot sekä itseohjautuminen. He haluavat auttaa lähipiiriään ja  tukea pienyrittäjiä. He ovat lisänneet selvästi kulutustaan ruokaan.

2. Kokeilunhaluiset. 

Kokeilunhaluiset ovat innokkaita kokeilemaan ja käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja ja palveluita. He tekevät etätöitä, pitävät ystäviinsä yhteyttä virtuaalisesti ja hoitavat ruoka- ja muut ostoksensa muita selvästi useammin verkossa. Heidän arvomaailmassaan korostuu suoriutuminen. He haluavatkin aktiivisesti opiskella ja kehittää itseään. He ovat myös innokkaita säästäjiä ja sijoittajia. Kokeilunhaluiset ovat sankoin joukoin lisänneet mm. take-away ruoan tilaamista. He odottavat rokotteen saamista ja rajoitteiden poistoa. He tekevät muita enemmän matkasuunnitelmia. 

3. Eettiset avarakatseiset.

Eettiset avarakatseiset ovat monipuolisesti vastuullisia: Heidän sydäntään lähellä ovat niin terveydelliset, sosiaaliset kuin ympäristöystävällisetkin asiat. Heitä huolestuttaa fokuksen kääntyminen koronan myötä Suomeen ja globalisaation hidastuminen. He kantavat huolta eriarvoistumisesta ja epätasa-arvosta. Ryhmälle tärkeitä arvoja ovat yhteisöllisyys (universalismi, hyväntahtoisuus) ja pysyvyys (perinteet, yhdenmukaisuus, turvallisuus). Eettiset avarakatseiset ovat vähentäneet kulutustaan ja kaupassa käyntiään useammin kuin muut profiilit. Tässä ryhmässä kuluttamisen vähentämiseen vaikuttavat pienten tulojen lisäksi myös arvokysymykset. He löytävät onnea arjen pienistä iloista. 

4. Kotikeskeiset.  

Kotikeskeisten elämä ja kulutus keskittyvät vahvasti kodin ympärille. Heidän kulutuksessaan ruoka ja harrasteet ovat vahvasti edustettuina. Ryhmä suosii kaupassa käyntiä fyysisesti ja on vähentänyt sitä huomattavasti muita harvemmin. Sen sijaan verkosta ostetaan muita vähemmän.  Kotikeskeisten arvomaailma mukailee vahvasti väestön keskiarvoja, mutta he ovat vähemmän avarakatseisia ja itseohjautuvia. He haluavat panostaa muihin asioihin kuin työhön ja esimerkiksi kodin remontointi on heille houkutteleva ajanviete. He kuluttavat muita enemmän sosiaalista mediaa ja viihdettä. 

5. Kodin ulkopuolella liikkujat.

Kodin ulkopuolella liikkujat poikkeavat käytökseltään selvästi muista ryhmistä. He eivät juuri käytä  maskia, eivätkä ole huolissaan omasta tai läheistensä terveydestä. Tästä ryhmästä 43% sanoo jo elävänsä normaalia kodin ulkopuolista elämää (verrattuna aikaan ennen koronaa). Tämän ryhmän arvoissa korostuvat individualismi (valta, suoriutuminen, mielihyvä) ja virikkeisyys. Samanaikaisesti kun muut profiiliryhmät ovat vähentäneet fyysisissä kaupoissa asiointia, Kodin ulkopuolella liikkujat ovat pysyneet fyysisten kauppojen aktiivisina asiakkaina. 

Suurimpia profiileista ovat Alkuperää arvostavat ja Kokeilunhaluiset. Kodin ulkopuolella liikkujia on pienin joukko. 

Kiinnostavaa tietysti on, mitä nämä profiilit ja erityisesti niitä erottelevat arvot ja käyttäytymistavat tarkoittavat sinun liiketoimintasi kannalta? Uskon, että tulevaisuudessa menestyvät yritykset, joiden strategian ytimessä on ihminen. Yritykset, joiden strategiset valinnat ja kehityshankkeet perustuvat perusteltuun näkemykseen asiakaskäyttäytymisestä ja sen muutoksesta.

*Lähde: hasan-ryhmän The Next New -raportin neljäs osa. Raportti on kartoittanut kuluttajakäyttäytymisen ja ihmisten arvostusten muutoksia vaiheittain korona-epidemian alusta lähtien. 

Jutellaanko lisää suomalaisten koronaprofiileista tai asiakaskäyttäytymisestä ja sen muutoksesta mm. koronan myötä?

Katja Gunnelius, COO, 050 376 1125, [email protected] 

Katja Gunnelius
COO