DIFF

Jäsenkeskeistä toiminnan kehittämistä

Haaste

DIFF haluaa olla yhä paremmin läsnä jäsentensä arjessa, tehostaa edunvalvontaansa ja palvella jäseniään jäsenkeskeisemmin. Kehitystyön ja viestinnän tueksi DIFF halusi syventää ymmärrystään jäsenistönsä sekä sen erilaisista ryhmistä. 

Työn tavoitteena oli saada selvä kuva siitä, mihin asioihin liiton tulisi kehitystyössään jatkossa keskittyä, millaisia arvoja ja asenteita jäsenistöllä sekä millainen jäsenistön suhde työhön ja työelämään on. Selvityksen tarkoituksena oli valottaa ennen kaikkea sitä, miten liitto voi jatkossa palvella ja ajaa jäsenistönsä asiaa parhaalla mahdollisella, jäsenistön tarpeita tukevalla tavalla.

Ratkaisu

Franklyn tehtävänä projektissa oli tuottaa jäsenymmärrystä jäsenistön arvo- ja asennemaailmasta, suhteesta työhön ja työelämään – ylipäänsä jäsenistön arkisesta elämästä – ja selvittää, miten DIFF:n rooli ammattiliittona voisi parhaalla mahdollisella ja jäsenlähtöisellä tavalla tukea tätä.

Aloitimme työn yhdessä määrittämällä tarpeita jäsenryhmittelyn taustalla ja työn tavoitteita. Tämän jälkeen suunnittelimme online-jäsenkyselyn, jonka tulosten pohjalta rakensimme DIFF:n jäseniä edustavan jäsenryhmittelyn. Jäsenryhmittely kuvastaa ensisijaisesti jäsenistön tarpeita ja motiiveja, mutta myös laajemmin heidän suhdettaan työhön ja ympäröivään maailmaan. Ihmisten perustavanlaatuiset arvot ja asenteet muuttuvat hitaasti ja arvoperustainen jäsenryhmittely tulee tukemaan jäsenlähtöistä toimintaa ja palvelukehitystä pitkään ja monipuolisesti.

Lopputulemana tunnistimme jäsenistöstä viisi toisistaan arvo- ja asennemaailmaltaan eroavaa jäsenryhmää. Jäsenryhmät visualisoitiin ja tarinallistettiin jäsenryhmäkorteilla, joihin koottiin olennaisimmat löydökset ja kutakin ryhmää kuvaavimmat asiat. Jäsenryhmittelyn viitekehyksenä käytimme Schwartzin universaalia arvokarttaa. Peilaamalla jäsenistön ja eri jäsenryhmien arvoja liiton arvoihin, voidaan tunnistaa tapoja palvella ja lähestyä jäsenistöä heille sopivilla ja kiinnostavilla tavoin.  

Lopputulos

"Tarpeemme ja tavoitteemme ymmärrettiin hyvin ja saimme yhdessä rakennettua kattavan jäsenkyselyn. Tästä on hyvä jatkaa uuden strategian luomista." toteaa projektivastaava Hanna Wassholm.

Jäsenryhmittelyä on tarkoitus käyttää palvelukehityksen ja viestinnän kehittämisen keskeisenä työkaluna. Se nähdään tärkeänä työkaluna niin perehdytyksessä kuin hallitustyöskentelyssä jäsenkeskeisen ajattelun vahvistamiseksi ja jäsenymmärryksen kasvattamiseksi. 

"Mitä enemmän jäsenarvoa pystytään tuottamaan, sitä parempi on jäsentyytyväisyys ja jäsenien pysyvyys", Wassholm jatkaa.

Asiakas

DIFF – Ingenjörerna i Finland

Toimiala

Public sector, Education

Työn tyyppi

Change enablement

Vuosi

2021

Asiakkaan kuvaus

DIFF on akavalainen ruotsinkielisten insinöörien ja insinööriopiskelijoiden ammattiliitto. Liitolla on noin 3000 jäsentä, joista noin kolmannes opiskelijoita. Liitto on perustettu vuonna 1936.