Tradenomiliitto

Jäsenymmärryksellä tukea jäsenkeskeisen toiminnan uudistamiseen

Change Enablement, B2B

Haaste

Tradenomien tahtotila on olla edelläkävijä, joka uudistaa toimintaansa ja rakentaa yhteisöä yhdessä jäsenien kanssa. Tämän työn tueksi tarvittiin jäsenymmärrykseen pohjautuvaa näkemystä siitä, mihin asioihin edunvalvonnassa ja strategisissa valinnoissa tulisi jatkossa keskittyä ja minkälaisiin aiheisiin viestinnän tulisi jatkossa tarttua. 

Franklyn tehtävänä oli rikastaa olemassa olevaa jäsenymmärrystä, jotta Tradenomit voi vahvemmin vastata jäsentensä tarpeisiin edunvalvojana. Tehtävämme oli uudistaa Tradenomien jäsensegmentointia selvittämällä moninaisen jäsenistön arvo- ja asennemaailmaa, elämäntyyliä, tulevaisuuden odotuksia, jäsenien omaa suhdetta työelämään ja odotuksia liiton palvelutarjonnalta.

Yhteistyö sujui erittäin mutkattomasti ensimmäisestä palaverista alkaen. Ammattiliittona toimintaympäristömme on omanlaisensa ja jäsenistömme erittäin monimuotoinen, mutta alusta alkaen oli tunne, että ymmärsimme toisiamme erinomaisesti. Tarpeemme ja tavoitteemme ymmärrettiin hyvin ja sen pohjalta saimme yhdessä rakennettua kattavan jäsenkyselyn. Erityisesti arvostimme projektissa viikoittaista raportointia yhteiselle verkkoalustalle, näin pysyimme tietoisena projektin etenemisestä ilman erillisiä palavereja omien kiireidemme keskellä.

- Henna Hirvonen, erityisasiantuntija, Segmentointiprojektin vetäjä

Ratkaisu

Rakensimme Tradenomien jäseniä edustavan segmentoinnin keskittyen jäsenien tarpeiden ja motiivien syväymmärrykseen. Nämä perustavanlaatuiset tarpeet kestävät hyvin aikaa ja toimivat pohjana järjestön strategiatyölle, palvelukehitykselle ja jäsenhankinnalle. Lisäksi ne linkittyvät ihmisten ennakoituihin tulevaisuuden tarpeisiin.

Työ aloitettiin määrittelemällä sisäisten sidosryhmien tahtotilaa ja tarpeita jäsensegmentoinnille. Määrittelytyön jälkeen suunnittelimme yhdessä vastaajia inspiroivan jäsenkyselyn, jonka avulla pääsimme luotaamaan jäsenkunnan asennemaailmaa. 

Segmentit luotiin työn merkitykseen sekä arvoihin ja asenteisiin pohjaavien väittämien kautta, jotta ne hyödyttävät Tradenomeja pitkään ja monipuolisesti. Arvoja ja asenteita koskeva väittämäpatteristo analysoitiin klusterianalyysilla, ja syntyneet viisi jäsensegmenttiä positioitiin Schwartzin arvokartalle.

Käytimme viitekehyksenä Schwartzin universaalia arvokarttaa, joka antaa pohjan pitkäjänteiselle toiminnan suunnittelulle, kun tiedetään arvomuutosten suunta esim. suomalaisessa yhteiskunnassa. Segmenttien arvokartalle positioitumisen mukaan voidaan peilata jäsenistön arvomaailmaa suhteessa liiton arvoihin, ja löytää oikea ja relevantti tapa puhutella kutakin segmenttiä.

Lopputulemana muodostui viisi toisistaan asenne- ja arvomaailmaltaan eroavaa segmenttiä. Segmentit tarinallistettiin ja visualisoitiin kuvaajakorteilla, joiden kautta kiteytettiin kunkin jäsenryhmän ydin.

Lopputulemana saimme syvennettyä ja jäsenneltyä ymmärrystä jäsenistöstämme. Segmentointia aloitettiin heti hyödyntää edunvalvonnan, viestinnän ja palveluiden suunnittelussa seuraavalle vuodelle. Segmentoinnin loppuraportti on myös alkanut toimia eri yksiköiden työskentelyä yhdistävänä työkaluna. Jatkossa käytämme segmenttejä niin uusien työntekijöiden kuin liiton päättäjien perehdyttämiseen.

- Henna Hirvonen, erityisasiantuntija, Segmentointiprojektin vetäjä

Asiakas

Tradenomiliitto

Toimiala

Public sector, Education

Työn tyyppi

Change enablement,
B2B

Vuosi

2021

Asiakkaan kuvaus

Tradenomit on akavalainen tutkintopohjainen tradenomien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, johon voivat liittyä tradenomi-, BBA- tai tradenomi (YAMK)-tutkinnon suorittaneet tai niitä opiskelevat. Yhdistyksessä on jäseniä noin 30 000, joista noin puolet on valmistuneita tradenomeja. Yhdistys on perustettu vuonna 1996.